47-400, Racibórz

ul. Słoneczna 31

tel. 324155269

przedszkole@p14raciborz.pl

Przedszkole nr 14 "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

Jesteś tutaj: Start / Dla Rodziców / Opłaty

Opłaty

Zarządzenie nr 01/09/2022

Dyrektora Przedszkola nr 11 w Raciborzu

z dnia 01.09.2022

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków oraz zasad opłat

za pobyt w Przedszkolu nr 14 w Raciborzu

Na podstawie:

 • art. 106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);

 •  

 • § 21 Statutu Przedszkola Nr 14 w Raciborzu

 • uchwały nr XXXVIII/579/2018 Rady Miasta Racibórz w sprawie ustalenia opłat
  za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Miasto Racibórz prowadzonych z dnia 28 marca 2018 r.

 • art. 52 ust. 1, 2, 3, 12 i 15 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445);

 • art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2020 r. poz. 106)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam następujące godziny pracy Przedszkola nr 14 w Raciborzu

 

 1. poniedziałek – 6:00 – 16:30

 2. wtorek –6:00 – 16:30

 3. środa – 6:00 – 16:30

 4. czwartek – 6:00 – 16:30

 5. piątek – 6:00 – 16:30

   

   

  Pobyt 5 godzinny dziecka w przedszkolu tj. od 8:00 do 13:00 w ramach podstawy programowej jest bezpłatny.

  Każda następna godzina pobytu dziecka jest płatna i wynosi 1,14 zł.

   

§ 2

 

Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków przez dzieci w Przedszkolu nr 14 w kwocie 9,00 zł,
na którą składają się:

 

 • śniadanie – 2,50 zł,

 • obiad – 4,50 zł,

 • podwieczorek – 2,00 zł.

§ 3

1. Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat w przypadku wzrostu cen produktów żywnościowych lub wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na ceny posiłków.

2. Dzienna stawka żywieniowa za każdy z posiłków ustalana jest wyłącznie z uwzględnieniem kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku, bez wliczania wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki, zgodnie z treścią każdorazowego zarządzenia Dyrektora Przedszkola w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków.

3. Przedszkole nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zdrowotne spożycia przez dziecko posiłku lub jego części wynikające z przyczyn od Przedszkola niezależnych.

                                                                                                                                § 4

 

 1. Rodzic zobowiązuje się przyprowadzać i odbierać dziecko jedynie w godzinach wskazanych w deklaracji z zachowaniem godzin pracy placówki określonych w § 1

 2. Rodzice obowiązani są do dokonania opłat za faktyczny okres korzystania przez dziecko
  z usługi przedszkola w danym miesiącu.

§ 5

 

 1. Przedszkole za świadczone usługi żywienia oraz pobytu dziecka poza godzinami bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wynikających z uchwały Rady Miasta Raciborza nr XXXVIII/579/2018 z dnia 28 marca 2018 r., wystawia rozliczenie miesięczne lub dokument sprzedaży na żądanie rodzica.

 

 1. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.

 

 1. Rodzic zobowiązuje się do odbioru rozliczenia miesięcznego w siedzibie Przedszkola do 7 - go dnia miesiąca następującego po każdym okresie rozliczeniowym;

 

 1. Należności płatne są przelewem na rachunek bankowy dochodów Przedszkola nr 14
  w Raciborzu o numerze

 

97 1050 1328 1000 0022 5799 5221

 

W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, grupę, do której dziecko

 

uczęszcza oraz miesiąc, za który wnoszona jest wpłata.

 

 1. Rodzic dokonuje wpłat za żywienie i pobyt z dołu, każdorazowo do 15 -go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym.

 

 1. W przypadku nadpłaty kwota nadwyżki zaliczana jest na poczet przyszłych należności, chyba, że rodzic złoży pisemny wniosek o zwrot nadpłaty w terminie 7 dni od dnia dokonania przelewu.

 

                                                                                                                    § 6

 

 1. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Przedszkola nr 14 w Raciborzu.

 2. Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie

z wychowania przedszkolnego oraz posiłków następuje na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2022.479).

  •                                                                                                  § 7

 

 1. Traci moc zarządzenie nr 02//04/2022 Dyrektora Przedszkola nr 14 w Raciborzu z dnia 07.04.2022

 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r.